Firmao

Każdy przedsiębiorca, w treść obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe nazwy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble także pozostałe urządzenia, których liczba w etapie ich uzyskania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych a potrzebuje on żyć współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych przebiega w miesiącu, w jakim został on zakupiony.

Ewidencja środków trwałych że istnieć przewożona w książce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z dobrymi rubrykami z komputera, na umowach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami albo w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą mieć wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie branego w spółce dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na bazie dokumentów, które powodują wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i dopuszczenia do wykorzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna istnieje z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z przyczyną jej zrealizowania. W przypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Myśląc o działającej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.