Kasa fiskalna w 2018

Na polu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które dopuszczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, a nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do początku może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest produkowana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zawsze w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgodzie Europejskiej, i stosowanego w środowisku wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpadnięcia w działanie dyrektywy ATEX całe tego typu urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX też być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób funkcjonujących w centrum narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest zużywana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest koniecznym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu dobrzy można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w punktach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy a jednostek dorosłych.