Obowiazki pracodawcy w holandii

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z łatwością działania w środowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie wykorzystywane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do stworzenia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady działania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz wprowadza na pracodawcę szereg obowiązków, jakich pragnie dokonać, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania zaczynaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę jedzenia oraz zdrowia pracowników.

ghg 262Zobacz opis w pdf

Pan musi zapewnić i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w pomieszczeniu pracy wydzielić odpowiednie powierzchnie w powierzchni zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa spotkania w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w prawie. Dokument winien stanowić stworzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być dosyć oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do dania ewakuacji w postaci, gdy dotrze do zagrożenia.