Ochrona przeciwpozarowa na stanowisku pracy biurowej

W biurze, w jakim występują pyły, ciecze, gazy czy jeszcze pary łatwopalne, oraz nie ma tam wyznaczony stref, które mogły stanowić zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie stref zagrożenia wybuchem.

 

Za w sprawa paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw krajowych i rad z dnia 7 czerwca 2010 r. w istocie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz.U.10.109.719), także w punktach jak również jeszcze na przyległych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne lub te gdzie mogą znajdywać się mieszaniny mogące doprowadzić wybuch, robi się oceny zagrożenia wybuchem.
W obecnej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia które są zagrożone wybuchem. W miejscach i przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki jakie mogą zrobić wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem powinny być zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich należy wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i obrona przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Ocena i Dawanie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, wybór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji alkoholi i par – Metody doświadczeń oraz dane tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zaufania i budowania baterii wtórnych.