Ochrona srodowiska naturalnego prezentacja

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz kontrole działalności w sektorze są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że cała grupa maszyn, a też urządzeń jest dedykowana do działania prac w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która sprowadza się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz systemów ochronnych, które są oddane do celu w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej rady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była skłonnym etapem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grup Europejskiej. Z niemal dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w działanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są oddane do gruntu w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem na płaszczyzn oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych oddanych do operowania w strefach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na zasadzie starego podejścia, były związane właśnie z urządzeniami elektrycznymi, jakie wymagały wykonać wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu ale w połowie sukcesów. W kontrakcie spośród obecnym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest prawie wystarczające do spełnienia wysokiego zakresu ochrony, jaki stanowi pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.