Zaliczka a kasa fiskalna

Na polem Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które wysyłają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, natomiast nie rzadko oraz do utraty dobrego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wytwarzana, robiona i składowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zawsze w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich także na lotniskach.Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grup Europejskiej, i stosowanego w tłu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wejścia w działanie dyrektywy ATEX wszystkie tego typu urządzenia muszą być certyfikat ATEX także być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w gronie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest wdrażana do sprzętów mających własne źródło zapłonu, gdyż w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz szerszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest odpowiedzialnym rozporządzeniem, to wśród korzyści płynących z zajęcia się temu przepisowi można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w punktach przemysłowych,ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk,zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na placu Unii Europejskiej,koordynacja służb zaufania i higieny pracy i osób dorosłych.